ProjektNazwa projektu: „Zbuduj własną ścieżkę kariery z POWER-em”

Projekt „Zbuduj własną ścieżkę kariery z POWER-em” jest realizowany w ramach Działania 1.2
Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POWR.01.02.01-12-0126/19-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i możliwości zatrudnienia w grupie 54 osób w wieku 15 – 29 lat, zamieszkujące w województwie małopolskim, pozostających bez pracy, w tym min. 80% osób biernych zawodowo oraz 20 % osób należących do grupy imigrantów lub reemigrantów, poprzez realizację kompleksowej ścieżki aktywizacji zawodowej wyposażając ich w kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie zawodowe adekwatne do potrzeb małopolskiego rynku pracy umozliwiające trwałą poprawę sytuacji zawodowej uczestników projektu.

Kwota dofinansowania: 948 296,07 zł

Biuro projektu dostosowane jest do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Zapraszamy do skorzystania z: