RekrutacjaUczestnikami Projektu mogą być tylko osoby:

Uczestnik projektu musi przynależeć do następujących grup:

IMIGRANT – to osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa, przybyła lub zamierzająca przybyć do Polski w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy i zamierzający wykonywać pracę na terytorium Polski

REEMIGRANT – polscy obywatele, którzy przebywali za granicą Polski przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy, którzy zamierzają powrócić do Polski lub które przebywają na terenie polski nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu i deklarują chęć podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na terytorium Polski.